• עריכת ביקורת דוחות כספיים לתאגידים שונים – חברות , אגודות שיתופיות, עמותות, חברות לתועלת הציבור וועדים מקומיים (ישובים קהילתיים).
  • עריכת והכנת הדוחות הנלווים לדוחות הכספיים המבוקרים, לרבות דוחות המס, בהתאם לדרישות הרשויות והרגולטורים השונים (מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, רשם העמותות, רשם האגודות השיתופיות, רשם החברות, רשם ההקדשות, וכד').
  • עריכת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים – IFRS.
  • המשרד מתמחה בביקורת של אגודות שיתופיות, בעיקר חקלאיות וקהילתיות ובוועדים מקומיים.
  • המשרד מתמחה בביקורת מלכ"רים.